ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป"

phar_news_icon

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิชาการแบบ Poster Presentation ระดับดีมาก สาขาบริบาลเภสัชกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: