ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวนัจกร สะมาร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

phar_news_icon

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวนัจกร สะมาร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Share this Post: