ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แผนการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

phar_news_icon

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรและสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

Share this Post: