ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ระดับ Gold ประเภทสำนักงาน งานประชุมวิชาการ ศคภท. ครั้งที่ 16

phar_news_icon

        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นาสาวพิชญาพร ขาวเลิศ  กลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation Award ระดับ Gold ประภทสำนักงาน" ในผลงานเรื่อง การจัดการข้อมูลและรายงานทางการเงินผ่านระบบ PhaPAB คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลกShare this Post: