ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คู่มือการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

phar_news_icon

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 นี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจำนง มุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทำงานหรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว (สัญญาฝ่ายเดียว หมายถึง สัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้ที่จะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐบาลต่างๆ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ดังนั้นหากทางราชการไม่มีตำแหน่งเพียงพอที่จะรองรับก็อาจสั่งไม่บรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการได้) ดังนั้น  คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือ การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการทำสัญญานักศึกษาทุกคนได้ใช้ศึกษารายละเอียด การเตรียมหลักฐาน/เอกสารประกอบการทำสัญญาฯ เพื่อเตรียมตัวทำสัญญาฯ ให้ถูกต้อง

คู่มือจัดทำสัญญาเป็นนักศึกษาฯ ฉบับดังกล่าวนี้จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มสัญญาฯ เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาฯ ขั้นตอนการทำสัญญาฯ ตัวอย่างการเขียนสัญญาฯ ตัวอย่าง  ข้อซักถาม/ปัญหาในการทำสัญญาฯ การคำนวณค่าปรับ กรณีนักศึกษากระทำผิดสัญญาฯ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้การทำสัญญาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              

คณะผู้จัดทำใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทำสัญญาฯ  คณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน นิติกรจากสำนักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการทำสัญญาฯ  ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดี และผู้จัดทำคู่มือทำสัญญาฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 คู่มือการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
Share this Post: