ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity Prof. Douglas L Ried จาก College of Pharmacy, University of New Mexico ให้ความรู้การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษา ในหัวข้อ " Pharmacy School Accreditation in USA: University of New Mexico " ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OBE
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     127 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจ ห่วงใยสุขภาพ
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     439 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565”
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     212 ครั้ง
icon_activity ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง และ ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     264 ครั้ง
icon_activity ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสป.อว. และ ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม ผศ.จารุวรณณ ธนวิรุฬห์ ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ 300 คะแนน
23 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     140 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ออกเยี่ยมชุมชนในเขตบริการ
22 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     235 ครั้ง
icon_activity ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการเรียนรู้แบบ IPE (Interprofessional Education
22 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     235 ครั้ง
icon_activity กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
22 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     349 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ซ้อมหนีไฟ
22 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     265 ครั้ง
icon_activity ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
16 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     204 ครั้ง