ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนผู้เข้าร่วม 45 คน จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและวิธีการรับเข้าศึกษา เยี่ยมชมห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (โรงพยาบาลจำลอง) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ืทางเภสัชศาสตร์(ห้องสมุด) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย นำชมโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง และช่วงท้ายกิจกรรม รุ่นพี่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 พูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้องๆ ”พี่เล่าสู่น้องฟัง“ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: