ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

icon_activity

การสัมมนาหลักสูตร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร งบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ที่จะเปิดทำการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป โดยคณะเภสัชศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมภายใต้กิจกรรมด้านการพัฒนาคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นพื้นที่ของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนและรายวิชาพร้อมนี้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Constructive aligment from PLOs to CLOs โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง การเตรียมผู้เรียนและการเตรียมกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยวิทยากร นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การกระจาย PLOs สู่ CLOs หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลในรายวิชาการพัฒนาความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการระบบโรคในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการระบบโรคในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยวิทยากร ดร.วันนิศา ดงใต้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไป

Share this Post: