ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566

icon_activity

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Share this Post: