ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ คณาจารย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด” เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ สารสกัด และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคลากรในระดับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร วันที่ 3 ของกิจกรรม ได้รับนำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการจำนวน 29 คน เข้าศึกษาดู เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของยา และการเตรียมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Share this Post: