ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ

icon_activity

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ประธานหลักสูตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ รวมทั้งผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร และการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อนำข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบ on site และ online 

Share this Post: