ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ ประจำปี 2566

icon_activity

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อปท. ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมประกวดทูตค่านิยม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU IMPACS Ambassador โดยมี นางพิชชานันท์  อร่ามโชติ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการร่วมประกวดในครั้งนี้ และนำซุ้มอาหารมาให้บริการตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ลานกิจกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: