ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ คณาจารย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด” เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ สารสกัด และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคลากรในระดับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร วันที่ 2 ของกิจกรรม และขอนำนักศึกษาเภสัชศาตร์สาขาวิชาอุตสาหการจำนวน 29 คน เข้าศึกษาดู เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

Share this Post: