ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และ คณาจารย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารสกัด” เพื่อยกระดับการผลิตเภสัชภัณฑ์ สารสกัด และเครื่องสำอางจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคลากรในระดับอุตสาหกรรมด้านการผลิตชีวภัณฑ์ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และขอนำนักศึกษาเภสัชศาตร์สาขาวิชาอุตสาหการเข้าศึกษาดู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

Share this Post: