ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ Professor Paul Jungnickel จาก HarrisonSchool of Pharmacy, Auburn University สหรัฐอเมริกา
20 มิถุนายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     131 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด จังหวัดปทุมธานี
11 มิถุนายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     122 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญ ร่วมฟังธรรม โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มาแสดงธรรม เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องมงคลนาม
10 มิถุนายน 2567     อิศราวุธ สายมาศ     139 ครั้ง
icon_activity ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์
10 มิถุนายน 2567     อิศราวุธ สายมาศ     81 ครั้ง
icon_activity งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
10 มิถุนายน 2567     อิศราวุธ สายมาศ     77 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
10 มิถุนายน 2567     อิศราวุธ สายมาศ     87 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรม ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 มิถุนายน 2567     อิศราวุธ สายมาศ     42 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
6 มิถุนายน 2567     สุขุมา พวงมะลิ     101 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาแห่งชาติประจำปี 2567 Thai Pharmacy Education National Conference 2024 ในประเด็นหลัก “Diverse skills to strengthen Pharmacy Education in the digital era”
31 พฤษภาคม 2567     กวินนา การเพียร     106 ครั้ง
icon_activity สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 วิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
31 พฤษภาคม 2567     สาวิตรี สอนพงษ์     128 ครั้ง