ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 พฤษภาคม 2567     สุขุมา พวงมะลิ     102 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
29 พฤษภาคม 2567     นิธินันท์ สุยะลา     111 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online และ Onsite
23 พฤษภาคม 2567     สุขุมา พวงมะลิ     128 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Amita Verma จากประเทศอินเดีย เพื่อหาลือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
8 พฤษภาคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     228 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS2 วิธีรับตรงรอบ Quota และโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
23 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     767 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมสื่อสารองค์กร ม.อุบลฯ Roadshow 2024 คณะเภสัชศาสตร์
22 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     234 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2567
10 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     317 ครั้ง
icon_activity บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด อบรมการใช้งานและการดูแลรักษาหุ่นจำลอง Simulation เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล
3 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     698 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาหลักสูตร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566”
3 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     327 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารงานทั่วไป
1 เมษายน 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     391 ครั้ง