ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     292 ครั้ง
icon_activity การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     253 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     129 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์
28 พฤษภาคม 2566     อิศราวุธ สายมาศ     252 ครั้ง
icon_activity การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 5/2566
22 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     308 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566
22 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     298 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
16 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     7793 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566
28 เมษายน 2566     อิศราวุธ สายมาศ     7603 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS2 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566
25 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     4829 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “ซุ่มเย็น สุขใจ ไทเฮาเภสัช” ประจำปี 2566
12 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     8078 ครั้ง