ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเภสัชบัวบาน celebration night เพื่อสร้างเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปี 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา
31 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     260 ครั้ง
icon_activity การบรรยายการวางแผนการเงิน Money Literacy for Pharmacists ในหัวข้อ“ทำไมเภสัชต้องมีความรู้เรื่องการเงิน” และ “เทคนิคการเก็บเงินขั้นเทพ”
31 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     274 ครั้ง
icon_activity พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
30 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     313 ครั้ง
icon_activity งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
30 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     319 ครั้ง
icon_activity งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดการบรรยายแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
30 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     261 ครั้ง
icon_activity การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567
23 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1168 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น”
9 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     453 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2567 “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ”
5 มกราคม 2567     พงศ์ภรณ์ ราตรี     306 ครั้ง
icon_activity โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
28 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     424 ครั้ง
icon_activity การบรรยายระบบลงลายมือชื่อเอกสารโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (UBU Digital Signature) เพื่อใช้ลงนามเอกสารด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้งานผ่านระบบ E-document และระบบ DMS โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     255 ครั้ง