ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity โครงการอบรมห้องปฏิบัติการความปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567
27 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     254 ครั้ง
icon_activity โครงการอบรมห้องปฏิบัติการความปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567
18 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     311 ครั้ง
icon_activity พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
18 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     768 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมการอบรม STEM EDUCATION แบบบูรณาการครูสู่นักเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
15 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     323 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ University of health Sciences (UHS) ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
15 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     609 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสา “เภสัชปันรัก” โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
14 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     262 ครั้ง
icon_activity การนำเสนอสรุปผลการเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Marshall University School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา
8 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     322 ครั้ง
icon_activity เปิดอย่างเป็นทางการ CO-WORKING SPACE คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ธันวาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     316 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
24 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     994 ครั้ง
icon_activity อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และการนำไปใช้งานทางด้านโฟลไซโตเมทรี โดย กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้าและสารธรรมชาติจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กิบไทย จำกัด
24 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     348 ครั้ง