ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และการนำไปใช้งานทางด้านโฟลไซโตเมทรี โดย กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้าและสารธรรมชาติจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กิบไทย จำกัด

icon_activity

กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้าและสารธรรมชาติจากส่องฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กิบไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และการนำไปใช้งานทางด้านโฟลไซโตเมทรี พิธีเปิดโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มีอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ และ ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: