ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. ประเภทวิชาการ

        1.1 ข้าราชการ รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

        1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป

         2.1 ด้านการให้บริการ

               (1) ข้าราชการ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

               (2) พนักงานมหาวิทยาลัย นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

         2.2 ด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน

                (1) ข้าราชการ นางกรชนก แก่นคำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

                (2) พนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวสดใส ตะรินันท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

3. ประเภทลูกจ้างประจำ ด้านการให้บริการ นางนารี แก้ววงษา ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1

4. บุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา

5. บุคลากรดีเด่นด้านการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์

6. บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์

7. บุคลากรดีเด่นประเภทลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Share this Post: