ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในงานประชุม ศคภท. ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

phar_news_icon

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ

ในงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

---------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ

นางสาวสดใส ตะรินันท์

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง 

---------------------------------------------

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานด้านสำนักงานประเภท Oral Presentation เรื่อง  การพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ระยะที่ 3