ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน เดือนกันยายน 2566

phar_news_icon

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการเรียนการสอน

ในเดือนกันยายน 2566 รวม 5 หัวข้อ            

  • 18 กันยายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร" 
  • 20 กันยายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" 
  • 21 กันยายน 2566 : โครงการอบรม "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ"
  • 27 กันยายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาแบบ Micro-credentials เพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตรับรองการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต" 
  • รอยืนยันกำหนดการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้" 
ลงทะเบียนคลิก >> ลงทะเบียน <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-3533130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Share this Post: