ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

              บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน กำหนดการสอบแข่งขัน และระเบียบในการเข้าสอบ ดังนี้.-

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดการสอบแข่งขัน

วัน  เดือน  ปี

รายละเอียดการสอบแข่งขัน

สถานที่สอบ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

สอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C ๑๐-๑๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักกลางวัน

 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ห้องเรียนบรรยาย PH305

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หลังเดิม)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และวันสอบสัมภาษณ์

ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

หรือ http://www.phar.ubu.ac.th  ไปที่ “รับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://jobs.ubu.ac.th/index.php

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
Share this Post: