ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

No gift policy

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมืองดการให้ / การรับ No Gift Policy

---------------------------------------

ขอความร่วมมืองดการให้ / การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกเทศกาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

Share this Post: