ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ

phar_news_icon

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จำนวน 3 ทุน

       (1).ทุนสำหรับฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน

ทุนละ 50,000 บาท

      (2).ทุนสำหรับฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิกและระบบสุขภาพ ณ กลุ่มประเทศอาเซียน

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

(1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป (นับถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2565)

(3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

(4) มีบุคลิกภาพและความสามารถเหมาะสม

(5) มีจดหมายแสดงความยินยอมของผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการและแสดงความสามารถ

ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากทุนที่ได้รับ

(6) สามารถฝึกปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของหลักสูตร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

(1) แบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

(2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และส่งเอกสารสมัครได้ที่คุณ ดารุณี นามห่อ

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบรับทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ
2 ใบสมัคร
Share this Post: