ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Webinar Progress in Clinical Pharmacy 2024 ภายใต้โครงการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 (รูปแบบออนไลน์)

phar_news_icon

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ Webinar Progress in Clinical Pharmacy 2024 ภายใต้โครงการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันและพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 3 หน่วยกิต/ครั้ง ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://phar2.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=110 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603

Share this Post: