ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024

phar_news_icon

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024 (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 29 สิงหาคม 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันและพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ นั้น

                    ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับ เภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 1 หน่วยกิต/ การเข้าร่วมประชุมใน 1 ครั้งคณาจารย์ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PharMOOC@UBU รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 หนังสือเชิญประชุม
2 กำหนดการประชุม
3 หนังสือขออนุญาตต้นสังกัด
Share this Post: