ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 กลุ่มงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ รับมอบโล่และป้ายรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand # ESPReL)

phar_news_icon

นางกรชนก แก่นคำ หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าห้องปฏิโลหะหนัก หัวหน้าห้องปฏิบัติการโปรตีนและซัลเฟอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับมอบโล่ห์และป้ายรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัยในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand # ESPReL) ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผลการประเมินจากผู้ตรวจประเมินของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในรูปแบบการยอมรับร่วม (peer evauation) ได้คะแนนเต็ม 100 % ทั้ง 7 องค์ประกอบ โดยรับมอบโลห์และป้ายรับรองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: