ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Interesting pharm care case in psychiatry Adverse drug reactions from adjunctive risperidone in management of MDD

phar_news_icon

กำหนดการประชุม UBU Pharmacotherapy series 2024 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รูปแบบการจัดประชุม Online) อภิปรายหัวข้อ“Interesting pharm care case in psychiatry  Adverse drug reactions from adjunctive risperidone in management of MDD” โดยวิทยากรผศ.ภก.ดร.ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ภญ.วัลยา สุนทรา โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงาน UBU Pharmacotherapy series 2024 :Interesting pharm care case in nephrology ;Drug interaction in patient with kidney transplantation (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2567 - 24 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแก่เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพ การใช้สมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชน พัฒนาทักษะด้านองค์ความรู้ในวิชาชีพของเภสัชกร อาจารย์และศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการของ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น 

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สำหรับ เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมได้ตลอดกำหนดการประชุม จะสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยกิต คณาจารย์ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PharMOOC@UBUรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603

อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

Share this Post: