ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

phar_news_icon

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่ตำแหน่ง

สังกัดกลุ่มวิชา/ กลุ่มสาขาวิชาย่อย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๖๔๔

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

กลุ่มสาขาวิชา เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เภสัชศาสตรบัณฑิต

๗๓๓

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเภสัชวิทยา หรือ
ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์
Share this Post: