ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. ระดับปริญญาโท : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จำนวนรับ 10 คน


     
2. ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน 1. สมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ admission.ubu.ac.th สมัครชำระเงินค่าสมัครและแนบเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-1 กันยายน 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กันยายน 2567
3. สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2567
4. ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2567
5. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 11-25 ตุลาคม 2567
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด


Share this Post: