ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดี​กับเภสัช​กรศิษย์เก่า​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

ขอแสดงความยินดี​กับเภสัช​กรศิษย์เก่า​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส ที่สอบผ่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อยอดประกาศนียบัตร Fellow of FAPA College of Pharmacy (FAPA-CP) จากสมาพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย Federation of Asian Pharmaceutical Associations;FAPA 3 ท่าน ดังนี้

1.ภญ.ศุทธินี เหลือวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ รุ่นที่ 3 ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2.ภญ.วาณี  ธนสีลังกูล เภสัชกรชำนาญการ  รุ่นที่ 3 ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

3.ภก.วิทยา ทองแกมแก้ว รุ่นที่ 3 ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี

4.ภญ.ลลินา สกุลพาเจริญ เภสัชกรชำนาญการ รุ่นที่ 4 ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


 

Share this Post: