ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. ระดับปริญญาโท : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จำนวนรับ 10 คน

  


     
2. ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน 


กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ admission.ubu.ac.th สมัครชำระเงินค่าสมัครและแนบเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-1 พ.ค. 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 6 พ.ค. 2567
3. สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2567
4. ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2567
5. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 20 - 31 พ.ค.2567
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

Share this Post: