ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2024 (UBPHAR 2024) : Real World Application of Pharmacist in Optimization of NCDs Management

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2024 (UBPHAR 2024) : Real World Application of Pharmacist in Optimization of NCDs Management ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - 5 กรกฎาคม 2567 ณ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายทางวิชาชีพ เครือข่าย / องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 2) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3) เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ แก่บุคลากรในวิชาชีพ เภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สำหรับ เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมได้ตลอดกำหนดการประชุม จะสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยกิต คณาจารย์ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PharMOOC@UBU รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603

อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

Share this Post: