ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023 ในวันที่  12 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ คณาจารย์ เภสัชกร นักศึกษาหรือศิษย์เก่า ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียน ได้ที่  คลิกลงทะเบียนงาน Progress in Clinical Pharmacy 2023  กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 4 มีนาคม 2566 สอบถามข้อมูลการประชุมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ 045-353603

กำหนดการประชุมวิชาการ

Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023

ในวันที่  12 มีนาคม 2566

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

08.00 - 08.15 น.

ลงทะเบียนออนไลน์

 

08.15 - 08.30 น.

พิธิเปิด

 

08.30 - 09.00 น.

The progress of anti PD-1/PD-L1 immunotherapy in cancer treatment)

ภญ.กนกพร ชมาฤกษ์

เภสัชกรชำนาญการ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

09.00 - 10.00 น.

Direct acting antiretroviral(DAA) for chronic hepatitis C patients

ภญ.นภาพักตร์ โยธารักษ์

เภสัชกรชำนาญการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

10.00 - 10.30 น.

Use of non-benzodiazepine sedative hypnotics for management of insomnia

ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30 - 11.00 น.

An update on the use of antipsychotics for prevention and treatment of delirium in hospitalized

ภญ.พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์

เภสัชกรชำนาญการ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดอุบลราชธานี

11.00 - 11.30 น.

Pharmacogenomics testing for prevent severe cutaneous adverse reactions (SCARs)

ภญ.อาวรณ์ แจ่มคีรี

เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

11.30 - 12.00 น.

Medicinal Cannabis for Chronic Pain management

ภญ.สุธิดา ปาบุตร

เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

12.00 - 12.15 น.

ปิดการประชุม/ประเมินผลการประชุม

 

Share this Post: