หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

✪ ชื่อหลักสูตร ✪
ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

✪ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ✪
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
ชื่อย่อ : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
ชื่อย่อ : M.Pharm (Clinical Pharmacy)

✪ จุดเน้นของหลักสูตร ✪
มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตสามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาทางสุขภาพและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ RDU) ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรและสังคมทั้งในระดับบุคคลและพัฒนาระบบการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยการประยุกต์ความรู้จากวิชาทางด้านการวิจัย และเภสัชกรรมคลินิก ด้วยกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ R2R) และสามารถนำผลของงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ (Routine to Research to Routine หรือ R2R2R)

✪ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ✪
แผน ก แบบ ก2 (เน้นการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 2. ในกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ขึ้นกับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

✪ โครงสร้างหลักสูตร ✪
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น
1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

✪ ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร ✪ 2 ปีการศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

✪ การดำเนินการเรียนการสอน ✪ นอกวัน-เวลาราชการ

✪ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ✪ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราเหมาจ่าย 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

✪ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ✪

แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3 . 00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
3. สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว(ประธานประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)


(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)


(อาจารย์ประจำหลักสูตร)