ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวกนกพร ชมาฤกษ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

phar_news_icon

ขอเชิญรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวกนกพร ชมาฤกษ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Share this Post: