ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม UBU PHARMACY EVENT

icon_activity

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม UBU pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพทั้งด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ และยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพ

ภาพถ่ายโดย : สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: