ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักและเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักและเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ทบทวนความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม A 202 อาคารนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: