ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ในรายวิชาเภสัชบำบัด 2 ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ได้มีแนวคิดด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: