ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนผู้เข้าร่วม 57 คน จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กล่าวต้อนรับโดย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ภายในกิจกรรมมีการแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแนะนำห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาค การแนะนำห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านเคมี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท เยี่ยมชมห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง และ เยี่ยมชมห้องพัฒนากระบวนการสกัดสมุนไพร


Share this Post: