ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้มีแนวคิดด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พัฒนาแนวคิดอาจารย์และนักศึกษา โดยอาศัยประสบการณ์จากเภสัชกรผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมมีความตระหนักและเข้าใจบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมและมีแนวคิดในด้านการเรียนในหลักสูตรเพื่อให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นเภสัชกรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

Share this Post: