ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

icon_activity

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมคณาจารย์สวมเสื้อกาวน์ให้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงการก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกร มีผู้ปกครอง และญาติๆ ตลอดจนรุ่นพี่ และรุ่นน้องนักศึกษาเข้าร่วมยินดีในครั้งนี้ และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพต่อไป 

Share this Post: