ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงวิธีปฏิบัติตนในกรณีฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: