ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจการเปิดร้านยา ประจำปีการศึกษา 2565

icon_activity

รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจการเปิดร้านยา ประจำปีการศึกษา2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ฝึกทักษะการคิด การวางแผนในการทำธุรกิจและทักษะการนำเสนอทางวิชาการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง B301 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: