ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

icon_activity

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”พร้อมด้วยดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายพัฒนา  เอี่ยมกระสินธุ์ ผศ.ดร.สุกฤตา ปุณยอุปพันพันธ์ และ อ.ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ์ของ ESPReL Checklist ในส่วนของการรับรองความปลอดภัย และในรูปแบบของกลไกแบบยอมรับร่วมกัน (Peer Evaluation) เพื่อตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: