ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ในรายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา เพื่อให้นักศึกษา ได้มีแนวคิดด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: