ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชบำบัด 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

icon_activity

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ก้าวสู่วิชาชีพ ในรายวิชาเภสัชบำบัด 5  ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้นักศึกษาได้มีแนวคิดด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: