ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Learning Method in Pharmacy

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานบริการการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาเรื่อง Teaching and Learning Method in Pharmacy โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอบรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านการพัฒนาคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร OBE (Outcome-based education)

Share this Post: