ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเตรียมแพทยศาสตร์และห้องเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 กล่าวต้อนรับโดย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ภายในกิจกรรมมีการแนะนำหลักสูตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ สาธิตการเตรียมตำรับยาในโรงพยาบาล การตอกเตรียมยาเม็ดด้วยเครื่อง rotary การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาค เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการเคมีและแนะนำพันธุ์พืช สมุนไพรทางยาต่างๆ เยี่ยมชมห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง การเตรียมยากันยุงตะไคร้หอม

Share this Post: